Δημόσιες Υπηρεσίες - Δικαστήρια

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Πρόεδρος: 2431077046
Γραμματεία: 2431077047

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Πρόεδρος Α': 2431077309
Πρόεδρος Β': 2431073184
Γραμματεία: 2431022945
Διαθήκες. Πιστοποιητικά, Εταιρικά: 2431075092
Ποινικό Τμήμα: 2431076930
Πολιτικό τμήμα: 2431071748